Data Proef/diploma zwemmen

Proefzwemmen           Diplomazwemmen       Zaterdag om 15:00

2019

9 maart      Proefzwemmen       A en B    Diplomazwemmen C

16 maart    Diplomazwemmen  A en B

15 juni        Proefzwemmen        A en B       Diplomazwemmen C

22 juni       Diplomazwemmen    A en B